5 aspektów ochrony marki kosmetyku, które wiedzieć należy

Istotę ochrony marki stanowi możliwość uzyskania tytułu prawnego przyznającego wyłączność na posługiwanie się daną marką w obrocie gospodarczym. Zgodnie z regulacjami ustawowymi uprawniony ze znaku towarowego ma bowiem prawo zakazywać używania przez inne podmioty oznaczenia identycznego do zastrzeżonego, jak również oznaczenia na tyle do niego podobnego, że mogłoby ono wprowadzać konsumentów w błąd co do pochodzenia sygnowanego nim produktu. Tym niemniej prawo ochronne na znak towarowy, jak każde prawo wyłączne, podlega pewnym ograniczeniom, które przejawiają się zwłaszcza w formie chronionej marki, zakresie przedmiotowym towarów i usług objętych rejestracją, jak i zakresie czasowym i terytorialnym. W konsekwencji niezwykle istotne jest, aby decyzji o rejestracji marki towarzyszyła decyzja odnośnie zakresu objętego daną rejestracją, a więc o następujących jej aspektach.

autor-ewa-niesiobedzka

1.       Kategoria ochrony znaku – słowny, słowno-graficzny, czy może trójwymiarowy.

Praktyka wypracowała szereg różnorodnych kategorii znaków towarowych, które mogą być przedmiotem prawa ochronnego. W kręgu tym zawierają się zarówno kategorie podstawowe takie jak:

–        słowne znaki towarowe – których istotę stanowi nie tylko pojedyncze słowo lub zestaw wyrazów, lecz również pojedyncze litery, czy nawet cały slogan reklamowy;

–        graficzne znaki towarowe – zdefiniowane przy użyciu określonej formy graficznej, bądź kompozycji kolorystycznej;

–        słowno-graficzne znaki towarowe – wyrażone przy użyciu zarówno elementów słownych bądź pojedynczych liter, jak i towarzyszącej im grafiki;

Prawo ochronne można również uzyskać na znak towarowy trójwymiarowy, który może stanowić zarówno całe opakowanie produktu, jak i sam nietypowy kształt tego opakowania bądź kształt produktu. Wyróżnić można ponadto kategorie znaków towarowych dźwiękowych, zapachowych, czy nawet kolorystycznych, gdzie monopolizacji podlega możliwość posługiwania się danym kolorem w odniesieniu do własnych towarów i usług.

Podkreślić jednak należy, że znak towarowy, niezależnie od kategorii do której przynależy, aby został zarejestrowany, musi spełniać podstawowy warunek, tj. nadawać się do odróżniania towarów i usług jednego przedsiębiorcy od towarów i usług innych przedsiębiorstw. Innymi słowy musi on posiadać pewne znamiona indywidualizujące znak na rynku i umożliwiające powiązanie znaku z określonym przedsiębiorstwem.

Bogate spektrum możliwości ochrony marki umożliwia zaś przedsiębiorcom wybór opcji, która będzie w możliwie szeroki sposób chroniła jego produkt przed nieuczciwym działaniem konkurencji. Wskazuje się w tym zakresie, że najszerszą ochroną cieszą się znaki towarowe słowne, bowiem obejmują również potencjalne formy graficzne, w których znak ten może zostać wyrażony. Niemniej w wielu przypadkach rejestrację samej nazwy produktu warto wzmocnić rejestracją grafiki towarzyszącej nawie produktu w obrocie, czy nawet całej szaty graficznej opakowania produktu.

2.       Zakres przedmiotowy ochrony znaku – kosmetyki pielęgnacyjne, czy również lecznicze.

Kolejnym etapem jest wskazanie towarów i usług, które nasz znak będzie sygnował w obrocie. Tutaj z pomocą przychodzi Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług, która definiuje przyporządkowanie danego towaru/usługi do określonej klasy. I tak oznaczenie kosmetyku powinno zasadniczo obejmować towary z klasy 3, w której zawierają się niemal wszystkie rodzaje produktów kosmetycznych. Jedynie kategoria kosmetyków leczniczych została zdefiniowana w odrębnej klasie 5 razem z pozostałymi produktami leczniczymi.

Zdefiniowanie zakresu przedmiotowego rejestracji ma kluczowe znaczenie dla oceny spełnienia przez znak ustawowych znamion rejestracyjnych dokonywanej przez Urząd. Precyzuje również zakres wyłączności przyznanej danym prawem ochronnym, wyznaczając jego granice.

3.       Zakres terytorialny ochrony znaku – terytorium Polski czy może całej UE.

Prawo ochronne na znak towarowy podlega ponadto ograniczeniom terytorialnym. Zgłoszenia można bowiem dokonać zarówno w trybie krajowym, obejmującym terytorium jednego państwa, wspólnotowym wyznaczającym terytorium całej Unii Europejskiej, czy międzynarodowym obejmującym wybrane lub wszystkie z 87 państw stron Układu Madryckiego. Dodatkowy aspekt jaki należy rozważyć dokonując zgłoszenia oznaczenia jest obszar terytorialny, na którym chcielibyśmy, aby znak podlegał ochronie. Przy czym pewnym udogodnieniem jest możliwość rozszerzenia terytorialnego zgłoszenia bazowego na inne kraje w ciągu 6 miesięcy od daty tego zgłoszenia. W takiej sytuacji zgłoszenie o rozszerzonym zakresie terytorialnym będzie posiadało datę zgłoszenia pierwotnego.

4.       Czasowy zakres ochrony znaku.

Ochrona znaku towarowego podzielona jest na 10-letnie okresy liczone od daty dokonania zgłoszenia znaku do Urzędu Patentowego. Właściwie czas ochrony znaku nie jest ograniczony, gdyż może ona być systematycznie przedłużana na kolejne 10-letnie okresy ochronne. Niemniej w gestii uprawnionego ze znaku towarowego jest monitorowanie upływu kolejnych okresów ochronnych znaku, gdyż zasadniczo urzędy patentowe nie informują wcześniej o upływającym terminie ochrony.

5.       Koszt ochrony znaku.

Istotnym czynnikiem dla wyboru ochrony marki są również kwestie finansowe. Wydatki związane z ochroną znaku są zasadniczo zależne od wyboru formy jego ochrony, zwłaszcza terytorialnej. I tak generalny koszt uzyskania i 10-letniej ochrony jednego znaku towarowego w ramach jednej klasy towarowej wynosi:

–        w procedurze krajowej1040 zł;

–        w procedurze wspólnotowej900 EUR;

–        w procedurze międzynarodowej – zależne jest od wyboru kraju ochrony, zazwyczaj jest to kwota ok. 600-800 CHF + 550 zł od obowiązkowego zgłoszenia bazowego dla zgłoszenia międzynarodowego;

 


Autor: Ewa Niesiobędzka – KrauseKancelaria KONDRAT i Partnerzy

KONDRAT i Partnerzy biuro@kondrat.pl


źródło zdjęcia: www.freeimages.com