Bezpieczny produkt kosmetyczny

Ustawodawca polski, w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa produktów, w tym produktów kosmetycznych, wskazuje jednoznacznie, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo wprowadzanego do obrotu produktu ponosi jego producent. Przy czym za producenta uznaje się nie tylko podmiot, którego działalność polega na wytwarzaniu produktu, lecz również podmiot uczestniczący w procesie udostępniania produktu, jeśli umieszcza on na produkcie swoje oznaczenie odróżniające, bądź jego działanie może wpływać na właściwości produktu oraz jego bezpieczeństwo. Za producenta uważa się także importera produktu.

autor-ewa-niesiobedzka

Generalne zasady bezpieczeństwa produktów kosmetycznych reguluje ustawa o kosmetykach oraz w pozostałym zakresie również ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Na pierwszy plan przy definiowaniu bezpieczeństwa kosmetyku wysuwają się zasady ustawy o kosmetykach, a przede wszystkim te odwołujące się do ich składu (lista dozwolonych i niedozwolonych substancji do stosowania w kosmetykach określona w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia stanowiącym załącznik do ustawy o kosmetykach) oraz oznakowania. I tak zakazane jest wprowadzanie do obrotu kosmetyków zawierających substancje niedozwolone, jak również substancje co prawda dozwolone do stosowania w kosmetykach niemniej w zakresie przekraczającym dozwoloną ilość substancji. Pewien wyjątek od powyższych reguł stanowi jedynie art. 5 ust. 2 ustawy o kosmetykach zgodnie z którym „dopuszczalna jest obecność śladowych substancji niedozwolonych do stosowania w kosmetykach, jeżeli technicznie nie można ich wyeliminować w procesie produkcji”. Zakazane jest ponadto stosowanie w kosmetykach substancji i komórek pochodzących z ciała ludzkiego. Przy czym jak wskazuje ustawodawca w art. 14 ust. 3 wprowadzenie do obrotu kosmetyku zawierającego substancje niedozwolone stanowi przestępstwo obwarowane karą grzywny, ograniczenia wolności, lub pozbawienia wolności do lat 2.

Ponadto ustawodawca szczegółowo określa informacje, jakie powinny zawierać się na opakowaniu kosmetyku, wskazując, że obligatoryjnie oznakowanie opakowania jednostkowego kosmetyku zawiera następujące informacje:

  • nazwę handlową kosmetyku;
  • dane umożliwiające identyfikację jego producenta;
  • ilość nominalną kosmetyku w opakowaniu;
  • termin trwałości kosmetyku;
  • szczególne ostrzeżenia przy jego stosowaniu;
  • dane pozwalające na identyfikację partii kosmetyku;
  • funkcję kosmetyku;
  • wykaz składników kosmetyku;

Dopuszczalna jest co prawda możliwość nieujawniania na opakowaniu kosmetyku składników stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa producenta, tym niemniej warunkiem jest uzyskanie zgody Głównego Inspektora Sanitarnego. Decyzja pozytywna w powyższym zakresie jest wydawana na maksymalny okres 5 lat, z możliwością jego przedłużenia o dalsze trzy lata. Jednak okres utajnienia danych nie powinien przekraczać 8 lat. Z kolei decyzję negatywną w powyższym zakresie uzasadnia wzgląd na bezpieczeństwo zdrowia ludzi. Uchybienie określonemu powyżej obowiązkowi odpowiedniego oznakowania opakowania kosmetyku podlega karze grzywny albo karze aresztu.

Dodatkowym wymogiem skierowanym do producentów kosmetyków jest obowiązek wykonania oceny wpływu kosmetyku na bezpieczeństwo zdrowia ludzi zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej. Zgodnie z regulacjami ustawowymi badanie to powinno zostać wykonane przez osobę posiadającą wykształcenie wyższe w dziedzinie farmacji lub medycyny, bądź w dziedzinach pokrewnych. Brak dokumentów potwierdzających, iż wskazana ocena została dokonana oraz że jej zakres spełnia wymagania określone ustawą stanowi wykroczenie sankcjonowane karą grzywny lub aresztu.


Autor: Ewa Niesiobędzka -KrauseKancelaria KONDRAT i Partnerzy

KONDRAT i Partnerzy biuro@kondrat.pl


źródło zdjęcia: www.freeimages.com