CZY SOCZEWKI TO KOSMETYKI?

Soczewki firmy Karnevalservice, wprowadzone do obrotu w Niemczech, niekorygujące wad wzroku, były podłożem głośnego sporu. Ich celem jest upiększenie wyglądu poprzez zmianę koloru oczu Konsumenta. Na opakowaniu spornych soczewek została umieszczona informacja: „akcesoria kosmetyczne do oczu podlegające dyrektywie kosmetycznej”.

Colena, wystąpiła do Landgericht Krefeld (sądu krajowego w Krefeld) o zastosowanie tymczasowego środka, w postaci zakazania Karnevalservice sprzedaży soczewek bez zamieszczenia na ich opakowaniu oraz pojemnikach informacji, enumeratywnie wymienionych w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia 1223/2009, które określają w jaki sposób produkty kosmetyczne powinny być oznakowane.

Sąd krajowy w Krefeld oddalił wniosek i uznał, że do spornych soczewek nie stosuje się przepisów Rozporządzenia 1223/2009. Colena wniosła odwołanie od wyroku sądu krajowego w Krefeld do wyższego sądu w Dusseldorfie.  Sąd odwoławczy uznał, że upiększające soczewki firmy Karnevalservice nie są produktami kosmetycznymi jednak zapis umieszczony na ich opakowaniu wskazuje, że należy do nich stosować przepisy Rozporządzenia 1223/2009. Zmienił orzeczenie wydane przez sąd krajowy w Krefeld. Orzekł o zastosowaniu wobec Karnevalservice środków tymczasowych w postaci zakazu sprzedaży soczewek, bez umieszczenia na nich informacji, które zgodnie z art. 19 Rozporządzenia powinny być umieszczone na każdym produkcie kosmetycznym.

Karnevalservice wniosła sprzeciw od orzeczenia sądu odwoławczego, do sądu odsyłającego – Sądu krajowego w Krefeld, który miał orzec o zasadności zarządzonych środków tymczasowych. Sąd odsyłający zauważył, że w niemieckiej judykaturze istnieją sprzeczne orzeczenia na temat: czy soczewki mające na celu jedynie zmianę koloru oczu oraz nie mające żadnej mocy optycznej, mogą być uznane za produkty kosmetyczne oraz czy stosuje się do nich przepisy Rozporządzenia.

Landgericht Krefeld zawiesił postępowanie oraz skierował do TSUE następujące pytania prejudycjalne: czy produkt nie będący produktem kosmetycznym musi spełniać wymogi Rozporządzenia 1223/2009, tylko dlatego że zamieszczono na nim informację, że stanowi on kosmetyczne akcesorium i stosuje się do niego dyrektywę kosmetyczną oraz czy Rozporządzenie należy interpretować w ten sposób, że soczewki z wzorami i bez mocy optycznej mogą być objęte zakresem zastosowania Rozporządzenia?

Trybunał uznał, że zgodnie z celem Rozporządzenia, jego przepisy stosuje się do tylko do produktów kosmetycznych. Przepisów Rozporządzenia nie stosuje się do produktów z pogranicza. Produktem kosmetycznym jest produkt odpowiadający jego definicji zawartej w Rozporządzeniu oraz spełniający łącznie trzy kryteria, które stanowią części składowe definicji produktu kosmetycznego.  Pierwsze kryterium odnosi się do  charakteru produktu (substancja czy mieszanina), drugie kryterium odnosi się do  części ciała ludzkiego, do kontaktu z którym produkt jest on przeznaczony, trzecie zaś dotyczy zamierzonego celu zastosowania produktu.

Sporne soczewki nie mogą być uznane ani za substancję ani za mieszaninę zgodnie z przepisami Rozporządzenia. Są nakładane na rogówkę oka, która nie jest częścią ciała ludzkiego przeznaczoną do kontaktu z ciałem ludzkim, wymienioną enumeratywnie w Rozporządzaniu. Cel ich stosowania jest inny niż produktów kosmetycznych, do których mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia. Trybunał uznał, że soczewki upiększające nie mogą być uznane za produkt kosmetyczny w rozumieniu Rozporządzenia 1223/2009. Podkreślił, że powyższego faktu nie podważa umieszczenie na soczewkach informacji:  „akcesoria kosmetyczne do oczu podlegające dyrektywie kosmetycznej”.

W produktach z obszaru life science często problematyczne staje się „jednorodne” określenie jego rodzaju. Część produktów z obszaru life science występuje na pograniczu produktów leczniczych, kosmetyków, suplementów diety, wyrobów medycznych czy biocydów. W celu prawidłowego określenia w jaki sposób sklasyfikować produkt, niezbędna okazuje się pomoc eksperta. Ocena bowiem czy dany produkt jest produktem kosmetycznym powinna być dokonana na podstawie indywidualnej oceny każdego produktu. Umieszczenie na produkcie kosmetyku, informacji, że jest produktem kosmetycznym w rozumieniu Rozporządzenia 1223/2009 nie przesądza, że jest produktem kosmetycznym i powinien spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu.


Autor: Klaudyna RybakKancelaria KONDRAT i Partnerzy

KONDRAT i Partnerzy biuro@kondrat.pl


źródło zdjęcia: www.freeimages.com