(F)Akt dla branży „beauty”: Sejm uchwalił ustawę o produktach kosmetycznych

W dniu 4 października br. Sejm uchwalił ustawę o produktach kosmetycznych („Ustawa”) Procedowana Ustawa to najważniejszy, obok Rozporządzenia 1223/2009 [1] , akt prawny regulujący zasady funkcjonowania produktów kosmetycznych w obrocie prawnym. Celem Ustawy jest konieczność zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa konsumentów poprzez zwiększenie nadzoru nad produktami kosmetycznymi.

Przepisy Ustawy określają obowiązki przedsiębiorców uczestniczących w produkcji, dystrybucji i sprzedaży kosmetyków oraz właściwość organów administracji publicznej odpowiedzialnych za nadzór nad działalnością podmiotów na rynku kosmetycznym.

Kilka słów o zmianach
O rewolucyjnych dla branży kosmetycznej zmianach informowaliśmy naszych Czytelników już wielokrotnie. Gwoli przypomnienia wskazujemy raz jeszcze, że jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzenie systemu administracyjnych kar pieniężnych za nieprzestrzeganie przepisów Rozporządzenia 1223/2009.

W aktualnym brzmieniu Ustawa przewiduje niższy wymiar kar pieniężnych niż zaproponowany w wersji Projektu udostępnionego w ramach konsultacji publicznych. Obecnie, za niespełnienie obowiązku notyfikacji grozi kara do 35 tys. złotych (zamiast proponowanych 100 tys. złotych), za brak pobierania próbek produktu można będzie zapłacić karę w wysokości do 10 tys. złotych (zamiast 50 tys. złotych), zaś za brak lub niewłaściwe oznakowanie produktu kosmetycznego przewidziana jest sankcja karna z limitem zagrożenia wynoszącym do 70 tys. złotych (zamiast pierwotnie 100 tys. złotych).

Ponadto, warto podkreślić, że Ustawa w poprzednim brzmieniu zakładała, że w związku z nieprzestrzeganiem zasad Dobrej Praktyki Produkcji produktów kosmetycznych karze do 50 000 złotych podlegać będzie wyłącznie wytwórca produktu kosmetycznego. Obecnie karze tej podlegać ma również Osoba Odpowiedzialna w przypadku, gdy nie zapewni prawidłowości procesu wytwarzania produktów kosmetycznych z Dobrą Praktyką Produkcji.

Zmiany mają dotyczyć również zasad prowadzenia dokumentacji produktu kosmetycznego i dostosowania jej do wymogu jej udostępniania w toku kontroli prowadzonej przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Inspekcji Handlowej.

Z Ustawy wynika również, że dokumentacja w części B raportu bezpieczeństwa będzie udostępniana wyłącznie w języku polskim. Pozostałe zaś informacje, m. in. te wykorzystywane do oceny produktu kosmetycznego, t.j. wyniki badań, będą mogły zostać udostępniane zarówno w języku polskim, jak również w języku angielskim.

Regulacje, które pozostaną bez zmian
Bez zmian pozostały natomiast przepisy w zakresie udostępnienia organom, takim jak: Główny Inspektor Sanitarny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, państwowy wojewódzki inspektor sanitarny oraz państwowy graniczny inspektor sanitarny dostępu do unijnej bazy notyfikacji produktów kosmetycznych prowadzonej przez Komisję Europejską (CPNP).

Aktualne pozostają również regulacje w zakresie obowiązków związanych z informowaniem o ciężkim działaniu niepożądanym. Zgodnie z Ustawą, informacja w tym zakresie ma być przekazywana Komisji Europejskiej oraz innym państwom członkowskim w ramach Systemu Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych, który to rejestr zastąpi Krajowy System Informowania o Kosmetykach. Administratorem ww. Systemu ma zostać Główny Inspektor Sanitarny.

Ponadto, w toku dalszego procesu legislacyjnego zmianom nie uległ obowiązek w postaci zgłaszania zakładów, w których będą wytwarzane lub paczkowane produkty kosmetyczne do Wykazu Zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne. W tym celu przedsiębiorca będzie musiał zwrócić się do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego z określonym wnioskiem.

Od kiedy Ustawa zacznie nas obowiązywać?
Planowany termin wejścia w życie Ustawy to 1 stycznia 2019 r., za wyjątkiem art. 62 ust. 1 Ustawy.
Przepis ten dotyczący likwidacji krajowego systemu informowania o kosmetykach wprowadzonych do obrotu zacznie obowiązywać z dniem 12 lipca 2020 r.

Więcej informacji dotyczących przepisów Ustawy znajdą Państwo na oficjalnej stronie Sejmu pod następującym adresem strony internetowej:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2556

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. („Rozporządzenie 1223/2009“)


Autor: Dominika Chrabańska – adwokat, Wiktoria Jaromska-Gumkowska –  aplikant adwokacki, 

Kancelaria KONDRAT i Partnerzy – biuro@kondrat.pl


źródło zdjęcia: www.pixabay.com