Główny Inspektorat Sanitarny

Nadzór nad kosmetykami i ich bezpieczeństwem sprawuje Główny Inspektor Sanitarny. Ponadto GIS prowadzi również krajowy system informowania o kosmetykach wprowadzonych do obrotu, w ramach którego gromadzi i udostępnia dane o kosmetykach oraz informacje o przypadkach zachorowań spowodowanych ich użyciem. Do przekazywania informacji o przypadkach zachorowań spowodowanych użyciem kosmetyku ustawodawca zobowiązuje również lekarza, który rozpoznał dany przypadek. Z kolei obowiązek notyfikowania GIS o zamiarze wprowadzenia do obrotu nowego kosmetyku spoczywa na jego producencie. Producent zobowiązany jest ponadto zgłaszać do krajowego systemu wszelkie zmiany danych dotyczące kosmetyku znajdującego się w obrocie. Uchybienie temu obowiązkowi jest zaś obwarowane karą grzywny.