Ochrona znaku towarowego

Warunkiem uzyskania ochrony znaku towarowego na terenie Polski, jest złożenie w Urzędzie Patentowym RP wniosku o udzielenie prawa ochronnego. Wskazane jest, aby wcześniej sprawdzić czy znak spełnia ustawowe warunki do uzyskania prawa ochronnego. Zasadą prawa znaków towarowych jest, że określony znak towarowy zastrzega się dla oznaczenia konkretnych towarów bądź usług według porządku ustalonego w międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług tzw. klasyfikacji nicejskiej.

Możliwość uzyskania ochrony znaku towarowego jest pochodną charakterystyki samego znaku i charakterystyki towarów czy usług, którymi ma być oznaczany. Podobieństwo znaków w warstwie słownej i fonetycznej, ale również w warstwie wizualnej uniemożliwia bezpieczną koegzystencje znaków na tym samym rynku – kosmetycznym.

Zastrzegając znak słowny chroniona jest jego warstwa słowna, w przypadku znaku słowno-graficznego (w tym opakowania kosmetyku) podlega ochronie przede wszystkim warstwa słowna w połączeniu z grafiką w jaką wyraz został skonfigurowany. W toku zgłaszania wyróżniającego się oznaczenia graficznego lub słowno-graficznego ważne jest aby przede wszystkim analizować jego warstwę obrazową i znaczeniową. W poszczególnych przypadkach konieczne będzie także uwzględnienie funkcji, jaką pełni ono w obrocie.

Za znak towarowy nie mogą być uznane znaki takie jak np. pojedyncza litera czy cyfra, ponieważ prowadziłoby to do ich zmonopolizowania. Nie można jednak wykluczyć uznania za znak towarowy pojedynczego znaku w sytuacji, gdy zastrzeżeniu podlega pewien konkretny, specyficzny kształt tego symbolu a nie samo jego znaczenie. Nie można też za znak towarowy uznać słów, które funkcjonują w codziennym języku, lub są rodzajowym określeniem ich właściwości bądź jakości. Doskonałym przykładem określenia, które nie zostanie zarejestrowane jako znak towarowy jest słowo „balsam” lub „krem” dla przedsiębiorstwa produkującego kosmetyki. Dopuszczalne będzie uzyskanie ochrony w przypadku zarejestrowania znaku słowno-graficznego z elementem słownym balsam lub krem z przeznaczeniem do oznaczenia pod warunkiem, że grafika będzie wystarczająco odróżniająca tj. fantazyjna. Uzyskanie prawa ochronnego na taki znak towarowy nie będzie jednak skutkowało uzyskaniem wyłączności na użycie oznaczenia „balsam” lub „krem” jako takiego. Wyłączność będzie obejmowała jedynie użycie takiego słowa bądź sekwencji słownej z wyróżniającą grafiką.

Udzielenie prawa ochronnego niedopuszczalne jest dla oznaczeń rodzajowych oraz znaków opisowych. Znak towarowy musi mieć dostateczne właściwości odróżniające go w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego. Nie mają dostatecznych właściwości odróżniających znaki, które nie nadają się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostały zgłoszone, oraz znaki składające się z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności.


Autor: Klaudia MisztalKancelaria KONDRAT i Partnerzy

KONDRAT i Partnerzy biuro@kondrat.pl


źródło zdjęcia: www.freeimages.com