Prace nad wejściem w życie projektu ustawy o produktach kosmetycznych powoli dobiegają końca

Biorąc pod uwagę fakt, że branża kosmetyczna to nieustanna walka o to, by stale być up-to-date oraz zapewniać jak najwyższy poziom bezpieczeństwa konsumentów, konieczne jest już teraz zapoznanie się z Projektem oraz zaplanowanie stosownych prac, aby bez nerwów szykować się do zmieniających się regulacji prawnych. Wówczas zmiany te nie będą takie straszne, jak je malują.

W dniu 26 kwietnia 2018 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o produktach kosmetycznych („Projekt”).

Podstawowymi korzyściami wynikającymi z Projektu będą między innymi:
– określenie obowiązków podmiotów i właściwości organów administracji publicznej w zw. z zapewnieniem właściwego poziomu bezpieczeństwa produktów kosmetycznych mających wpływ na zdrowie konsumentów;
– zapewnienie przez Osobę Odpowiedzialną, aby kosmetyki były wytwarzane zgodnie z zasadami dobrej praktyki produkcji;
– w celu zapewnienia realizacji obowiązku monitorowania przestrzegania zasad dobrej praktyki produkcji kosmetyków Projekt przewiduje wprowadzenie wykazu zakładów, w którym będą wytwarzane produkty kosmetyczne;
– w celu monitorowania i realizacji obowiązków zw. z informowaniem o wystąpieniu ciężkiego działania niepożądanego, Projekt zakłada utworzenie Systemu Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych.

Projekt określa również zasady przetwarzania danych osobowych
W Projekcie wskazano zakres posiadanych i przetwarzanych danych oraz określono, kto będzie administratorem danych osobowych. Ponadto wyraźnie uregulowano, że dane osobowe będą przetwarzane przez Osobę Odpowiedzialną lub dystrybutora produktów kosmetycznych wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji celów wynikających z Projektu oraz rozporządzenia unijnego nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych.
Ponadto przyjęto, że dane osobowe mają być przechowywane przez okres nie dłuższy niż rok od czasu zakończenia weryfikacji zgłoszenia działania niepożądanego (czyli najprościej rzecz ujmując do momentu, kiedy nie jest spodziewane uzyskanie dodatkowych informacji, które mogłyby wpłynąć na wynik weryfikacji działania niepożądanego, lub w przypadku braku dodatkowych informacji). Potwierdzono nadto, że do ochrony danych osobowych bezpośrednie stosowanie będzie miało RODO.

Administracyjne kary pieniężne za nieprzestrzeganie zasad wynikających z Projektu
Z uzasadnienia do Projektu wynika, że dotychczasowe przepisy karne nie funkcjonowały w praktyce tak skutecznie i efektywnie, jak można by tego oczekiwać, wobec czego w obecnej regulacji zaproponowano system nakładania kar pieniężnych w drodze decyzji administracyjnej.
Zmiany te mają w sposób realny przyczynić się do ochrony zdrowia i życia konsumentów.
Projekt przewiduje zatem między innymi karę pieniężną za wytwarzanie produktu kosmetycznego bez zachowania zasad dobrej praktyki produkcji; za wprowadzenie do obrotu produktu kosmetycznego bez spełnienia wymogów dotyczących oceny bezpieczeństwa; za wprowadzenie do obrotu produktu kosmetycznego bez spełnienia wymogów dotyczących dokumentacji produktu czy wreszcie za wprowadzenie do obrotu produktu kosmetycznego z naruszeniem zakazów w zakresie testów na zwierzętach.
Projekt zakłada również, że w pewnych sytuacjach karze pieniężnej będą podlegać także Osoba odpowiedzialna oraz dystrybutorzy produktów kosmetycznych.

Kiedy zaczną obowiązywać nowe przepisy?
Projekt przewiduje, że nowe regulacje wejdą w życie z dniem 1 czerwca 2018 r.
Na dostosowanie dotychczasowej dokumentacji produktu kosmetycznego do nowych zasad Osoby Odpowiedzialne będą miały okres 9 miesięcy licząc od dnia wejścia w życie Projektu.

Projekt dostępny jest pod następującym adresem strony internetowej:
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12294855/katalog/12412573#12412573


Autor: Dominika Chrabańska – adwokat

Kancelaria KONDRAT i Partnerzy – biuro@kondrat.pl


źródło zdjęcia: www.pixabay.com