Ustanowienie osoby odpowiedzialnej

Istotnym novum wprowadzonym przez rozporządzenie unijne jest konieczność ustanowienia przez producentów kosmetyków osoby odpowiedzialnej, mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Wspólnoty.  Jak wskazuje rozporządzenie, dzięki temu możliwe będzie precyzyjne określenie zakresu odpowiedzialności za każdy produkt kosmetyczny, który powinien być przyporządkowany do takiej osoby odpowiedzialnej.

Zgodnie z rozporządzeniem, do obrotu wprowadzane mogą być jedynie produkty kosmetyczne, dla których na terenie Wspólnoty jest wyznaczona osoba odpowiedzialna, będąca osobą prawną lub fizyczną. Należy spodziewać się, że spowoduje to powstanie wielu wyspecjalizowanych podmiotów, które spełniać będą funkcje osoby odpowiedzialnej. Co do zasady, w przypadku produktu kosmetycznego wyprodukowanego na terenie Wspólnoty, który nie podlega też eksportowi i importowi do Wspólnoty, osobą odpowiedzialną jest producent mający siedzibę na terenie Wspólnoty. Producent może też  wyznaczyć na osobę odpowiedzialną inną osobę mającą siedzibę na terenie Wspólnoty, udzielając jej pisemnego upoważnienia, które ta osoba akceptuje w formie pisemnej. Natomiast w sytuacji, gdy producent nie ma siedziby na terenie Wspólnoty, to wyznaczenie osoby odpowiedzialnej w sposób spełniający powyższe kryteria jest obowiązkowy. Oprócz producenta, rozporządzenie przewiduje również sytuacje, w których omawianą funkcję pełnić będą importer lub dystrybutor. Bowiem, w odniesieniu do produktu kosmetycznego importowanego, osobą odpowiedzialną za konkretny produkt kosmetyczny wprowadzany przez niego do obrotu jest każdy importer, który jednak może wyznaczyć osobę mającą siedzibę na terenie Wspólnoty na osobę odpowiedzialną, przy zachowaniu w/w wymogów formalnych odnoszących się do tego wyznaczenia.  Dystrybutor jest osobą odpowiedzialną, jeżeli wprowadza produkt kosmetyczny do obrotu pod własną nazwą lub znakiem towarowym lub zmienia produkt już wprowadzony na rynek w sposób mogący mieć wpływ na zgodność z obowiązującymi wymogami.

Osoba odpowiedzialna jest gwarantem spełnienie odpowiednich obowiązków określonych w rozporządzeniu przez każdy wprowadzany do obrotu  (czyli udostępniany jest produktu kosmetycznego na rynku Wspólnoty po raz pierwszy)  produkt kosmetyczny. Dokument wymienia konkretne przepisy, z którymi zgodność ta osoba ma zapewnić, w szczególności są to tak ogólne i generalne obowiązki jak zapewnienie bezpieczeństwa kosmetyku, dobrej praktyki produkcji, przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa produktu czy przechowywanie odpowiedniej dokumentacji.

Osoby odpowiedzialne, które uznają lub mają powody sądzić, że produkt kosmetyczny wprowadzony przez nie do obrotu nie jest zgodny z przedmiotowym rozporządzeniem, mają obowiązek niezwłocznie przyjąć środki naprawcze niezbędne do odpowiedniego dostosowania tego produktu lub w razie potrzeby wycofania go z rynku lub wycofania go od użytkowników końcowych.

Ponadto jeżeli produkt kosmetyczny stwarza ryzyko dla zdrowia ludzi, niezwłocznie informują o tym właściwe organy krajowe państw członkowskich, w których udostępniły dany produkt oraz państwa członkowskiego, w którym dokumentacja produktu jest dostępna, podając szczegóły, zwłaszcza dotyczące niezgodności oraz przyjętych środków naprawczych.

Osoba taka powinna również współpracować z właściwymi organami – na ich wniosek – w zakresie podejmowania wszelkich działań eliminujących zagrożenia stwarzane przez produkty, które udostępniły na rynku. W szczególności osoby odpowiedzialne – na uzasadniony  wniosek właściwego organu krajowego – dostarczają wszelkich informacji i dokumentacji niezbędnej do wykazania zgodności danego produktu z określonymi wymogami w języku łatwo zrozumiałym dla tego organu.

Konsument w celu umożliwienia mu dokonywania świadomych wyborów, powinien otrzymać możliwość zwrócenia się do osoby odpowiedzialnej o niektóre dane dotyczące produktu. Z tego względu dane i adres osoby odpowiedzialnej muszą znaleźć się na oznakowaniu każdego kosmetyku. Co więcej, właśnie do niej właściwe organy krajowe mają zwracać się o wykaz produktów kosmetycznych zawierających substancje, których bezpieczeństwo budzi poważne wątpliwości, przede wszystkim w sytuacji zgłoszenia ciężkiego działania niepożądanego wywołanego przez taki produkt.

Osoba odpowiedzialna zapewnia również, że jakościowy i ilościowy skład produktu kosmetycznego, a w przypadku kompozycji zapachowych i aromatycznych, nazwa i numer kodu kompozycji oraz tożsamość dostawcy, jak również istniejące dane na temat działania niepożądanego i ciężkiego działania niepożądanego produktu kosmetycznego są łatwo dostępne publicznie za pośrednictwem wszystkich właściwych środków informacji.


Autor: Joanna ScholzKancelaria KONDRAT i Partnerzy

KONDRAT i Partnerzy biuro@kondrat.pl


źródło zdjęcia: www.sxc.hu