Odpowiedzialność cywilna i karna

Wprowadzenie do obrotu produktu niebezpiecznego podlega również odpowiedzialności cywilnoprawnej. Zastosowanie znajdują tutaj przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 415 i nast.) odwołujące się do odpowiedzialności za produkt niebezpieczny. Roszczenia w tym zakresie przysługują bezpośrednio poszkodowanemu przez dany produkt i przedawniają się zasadniczo po upływie 3 lat od dnia w którym poszkodowany dowiedział się lub miał możliwość dowiedzieć się o osobie odpowiedzialnej za szkodę wyrządzoną mu przez produkt niebezpieczny.

Wskazać również należy, że wprowadzenie produktu niebezpiecznego podlega odpowiedzialności karnej w rozumieniu przepisów Kodeksu Karnego odwołujących się do przestępstw przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu (art. 165 i nast.). Sankcjonowane jest w tym przypadku wprowadzenie do obrotu produktu sprowadzającego niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób.