Określenie „Spa” w nazwie kosmetyku

Sąd Unii Europejskiej, wyrokiem z dnia 16 marca 2016 roku, odrzucił skargę The Body Shop na decyzję OHIM o odmowie rejestracji znaku towarowego SPA WISDOM, gdyż posiada on człon „spa” w swojej nazwie.

W 2010 roku przedsiębiorstwo The Body Shop dokonało zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (od 23 marca br. EUIPO – Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej), którego przedmiotem była nazwa SPA WISDOM. Zgłoszenia dokonano dla produktów kosmetycznych. Po opublikowaniu zgłoszenia przedsiębiorstwo Spa Monopole, compagnie fermiere de Spa, z siedzibą w Spa (Belgia), skorzystało ze swojego prawa i wniosło sprzeciw wobec tej rejestracji. Podstawą sprzeciwu były wcześniej zarejestrowane znaki towarowe w Beneluksie na rzecz przedsiębiorstwa SPA Monopole, które posiadają w swojej nazwie termin „spa”, w tym słowny znak towarowy SPA, zarejestrowane dla wód mineralnych i gazowanych w klasie 32.

W styczniu 2014 roku OHIM uwzględnił sprzeciw przedsiębiorstwa Spa Monopole i odrzucił wniosek o rejestrację znaku towarowego SPA WISDOM w całości. Uzasadniając swoją decyzję stwierdził, że korzystanie z tego znaku mogłoby spowodować czerpanie nienależnych korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego SPA. Przedsiębiorstwo The Body Shop zaskarżyło decyzję OHIM do Sądu Unii Europejskiej.

16 marca 2016 roku Sąd wydał wyrok, w którym oddalił skargę wniesioną przez The Body Shop. Sąd uznał, że strona skarżąca wykazała wysoką renomę dla znaku towarowego SPA w państwach Beneluxu. Powoduje to sytuację, w której odbiorcy dwóch kolidujących ze sobą oznaczeń (tj. kosmetyków i wody mineralnej z oznaczeniem „spa”), w tym przypadku odbiorcy z państw Beneluksu, mogliby dostrzegać związek między kolidującymi ze sobą oznaczeniami, a to wprowadzałoby ich w błąd.

Sąd stwierdził, że The Body Shop nie udowodnił swojej tezy, iż człon „spa” ma charakter opisujący i słabo odróżniający w stosunku do produktów kosmetycznych, a element słowny „wisdom” będzie dominujący w odniesieniu do towarów objętych rejestrowanym znakiem. Sąd w tym wypadku uznał, iż termin „spa” oddzielony spacją od terminu „wisdom” w zgłaszanym przez The Body Shop znaku towarowym są terminami współdominującymi natomiast uwaga konsumenta zwykle koncentruje się na początkowym elemencie, w tym przypadku terminie „spa”. Co więcej, Sąd stwierdził, iż istnieje średni stopień wizualnego i fonetycznego podobieństwa pomiędzy znakami oraz że były koncepcyjne do siebie zbliżone.

Dalej Sąd uznał, iż termin „spa” może być ewentualnie ogólnym i opisowym określeniem miejsc do hydroterapii takich jak hammam czy sauny. Zwrócił również uwagę na istnienie połączeń pomiędzy produkcją wody mineralnej a marketingiem produktów kosmetycznych. W konsekwencji wielu właścicieli sławnych marek wody opracowało samodzielnie bądź za pośrednictwem licencjobiorców własne linie produktów kosmetycznych, które zawierają daną wodę bądź jej minerały jako składnik. Właściciel marki Spa Monopole również zawarł umowy z firmami kosmetycznymi takimi jak: Yves Rocher, Sothys czy Elisabeth Arden w sprawie pozwolenia im wprowadzania na rynek produktów kosmetycznych zawierających wodę oznaczoną znakiem towarowym SPA jako składnik.

Podsumowując, według Sądu Unii Europejskiej, OHIM w swojej decyzji słusznie stwierdził, że używanie oznaczenia SPA WISDOM mogłoby powodować czerpanie nienależnej korzyści z renomy znaku towarowego SPA, tak więc wprowadzenie do obrotu towarów oznaczonych zgłoszonym znakiem towarowym mogłoby być ułatwione poprzez ich wiązanie z wcześniejszym znakiem towarowym, dlatego przedsiębiorcy, którzy chcą wprowadzić kosmetyki do obrotu powinni pamiętać o wyroku Sądu Unii Europejskiej z 16 marca 2016 roku w sprawie The Body Shop, który zakazał rejestracji znaków towarowych z członem „spa” jako dominującym w znaku towarowym odnoszącym się do kosmetyków.

źródło:
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=EN&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=175136&occ=first&dir=&cid=470470


Autor: Sandra Lipińska – Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

KONDRAT i Partnerzy biuro@kondrat.pl


źródło zdjęcia: www.freeimages.com