Odpowiedzialność cywilna i karna

Wprowadzenie do obrotu produktu niebezpiecznego podlega również odpowiedzialności cywilnoprawnej. Zastosowanie znajdują tutaj przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 415 i nast.) odwołujące się do odpowiedzialności za produkt…


Ochrona znaku towarowego

Warunkiem uzyskania ochrony znaku towarowego na terenie Polski, jest złożenie w Urzędzie Patentowym RP wniosku o udzielenie prawa ochronnego. Wskazane jest, aby wcześniej sprawdzić czy…
Wniosek o udzielenie koncesji

We wniosku wnioskodawca powinien zawrzeć informacje wskazane w art. 49 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, m.in. firmę przedsiębiorcy, siedzibę, adres, numer NIP i określenie rodzaju…